واژۀ «گویا» در بیت زیر با واژۀ «گویا» در کدام گزینه یکسانی معنایی دارد؟ «زهی گویا ز تو کام و زبانم تویی هم آشکارا هم نهانم»

گزینه یک

گویا طلوع می‌کند از مغرب آفتاب

گزینه دو

بهایم خموشند و گویا بشر

گزینه سه

گویا عزای اشرف اولاد آدم است

گزینه چهار

گویا جهان مصرع به مصرع شعر بارید

گزینه 2

در این گزینه گویا به معنای گوینده و در سایر گزینه‌ها به معنای «انگار» است.

به بالای صفحه بردن