ویژگی‌های ادبیات پایداری از کدام بیت برنمی‌آید؟

گزینه یک

شما را چو باور به یزدان بود هم او مر شما را نگهبان بود

گزینه دو

ز کس جز خداوندشان بیم نیست به فرهنگشان حرف تسلیم نیست

گزینه سه

بداندیش را آتش خرمن‌اند خدنگی گران بر دل دشمن‌اند

گزینه چهار

که اینان ز آب و گل دیگرند نگهبان دین، حافظ کشورند

گزینه 1

در اینجا مستقیماً از ستم، دشمن، دفاع از کشور و ... سخن به میان نیامده است و صحبت از حمایت الهی است.

به بالای صفحه بردن