ویژگی «ابدال» در کدام گزینه با بیت «جمله عالم زین سبب گمراه شد / کم کسی ز ابدالِ حق آگاه شد» مشترک است؟

گزینه یک

این دَم ابدال باشد زان بهار
در دل و جان روید از وی سبزه‌زار

گزینه دو

همچنان این قوّت ابدال حق
هم ز حق دان از طعام و از طبق

گزینه سه

زان مِی که زبوش جمله ابدال
در خلق پدید و ناپدیدند

گزینه چهار

ناگهان مردی ز ابدال خدا پیشم آمد از ره صدق و صفا

گزینه 3

ویژگی مشترک: پنهان بودن ابدال و مردان خدا از چشم خلق است.

به بالای صفحه بردن