ویژگی باد صبا در همه ابیات یکسان است، به‌جز:

گزینه یک

تو را صبا و مرا آب دیده شد غمّاز وگرنه عاشق و معشوق راز دارانند

گزینه دو

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

گزینه سه

ای جان، حدیث ما برِ دلدار باز گو لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

گزینه چهار

کس نیارد برِ او دم زند از قصّه ما مگرش باد صبا گوش‌گذاری بکند

گزینه 2

در گزینه‌های 1 و 3 و 4 به غمّاز و سخن‌چین بودن باد صبا اشاره دارد ولی در گزینه‌ی 2 به معشوق می‌گوید بوی خوش خود را چون باد صبا از من دریغ مدار.

به بالای صفحه بردن