پدیدآورندگان آثار زیر به‌ترتیب در گزینۀ.................. معرفی شده‌اند. اتاق آبی – دیوار – ارزیابی شتابزده

گزینه یک

سهراب سپهری – جمال میرصادقی – جلال آل احمد

گزینه دو

سهراب سپهری – محمد اشتهاردی – جلال آل احمد

گزینه سه

جلال آل احمد – جمال میرصادقی – نیمایوشیج

گزینه چهار

نیمایوشیج – سهراب سپهری – جلال آل احمد

گزینه 1

اتاق آبی = سهراب سپهری دیوار = جمال میرصادقی ارزیابی شتابزده = جلال آل احمد

به بالای صفحه بردن