پرش ضمیر را در کدام بیت می توان دید؟

گزینه یک

جز از جام توحید هرگز ننوشم زنی گر به تیغ ستم گردن من

گزینه دو

من آزاده از خاک آزادگانم گل صبر می پرورد دامن من

گزینه سه

تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی جداسازی ای خصم سر از تن من

گزینه چهار

من ایرانیم آرمانم شهادت تجلی هستی است جان کندن من

گزینه 3

در مصراع اول به تیرم به دوزی = مرا با تیر بدوزی.

به بالای صفحه بردن