پيام دريافت‌شده از كدام گزينه نادرست است؟

گزینه یک

به زبان ديگر مگو و به دل ديگر مدار (دعوت به راستی و صداقت)

گزینه دو

اثر غم و شادی پيش مردمان بر خود پيدا مكن (دعوت به خويشتن‌داری)

گزینه سه

هر شادی كه بازگشت آن به غم است آن را شادی مشمُر (ناپايداری شادی و غم)

گزینه چهار

و اگر از بيگانه ناايمن شوی زود به مقدار نا‌ايمنی خويش را از وی ايمن گردان (آسودگی خاطر در مقابل دشمنان)

گزینه 4

بيت (4) به مفهوم ايجاد امنيت و آسودگی در مقابل ناامنی دشمن اشاره می‌كند.

به بالای صفحه بردن