چنانچه بخواهیم ابیات زیر را به‌لحاظ داشتن آرایه‌های «مراعات‌نظیر، حس‌آمیزی، تشبیه و کنایه» مرتب کنیم، کدام گزینه درست است؟ الف) در بر من ره چو به پایان برد ب) چون بگشایم ز سر مو شکن ج) لیک چنان خیره و خاموش ماند د) راست به مانند یکی زلزله از خجلی سر به گریبان برد ماه ببیند رخ خود را به من کز همه شیرین سخنی گوش ماند داده تنش بر تن ساحل یله

گزینه یک

ب – الف – د – ج

گزینه دو

ج – الف – ب – د

گزینه سه

ب – ج – د – الف

گزینه چهار

ج – د – الف – ب

گزینه 3

«سر در گریبان بردن» کنایه از پنهان شدن. «سر، مو، رخ» مراعات نظیر. «شیرین‌سخنی» حس‌آمیزی. «راست به مانند ....» تشبیه.

به بالای صفحه بردن