چند تا از واژه‌های زیر نادرست معنا شده است؟ «جولقی: ژنده‌پوش/ حاذق: چیره‌دست/ زبون: ناتوان/ ادبار: تیره بختی/ ارتجالاً: قطعاً / تکریم: گرامی/ پلاس: جامه‌ای کم‌ارزش/ عربده: نعره/ اوان: طنین»

گزینه یک

چهار

گزینه دو

سه

گزینه سه

دو

گزینه چهار

یک

گزینه 2

سه واژه موجود است که نادرست معنا شده است: 1 - ‌ارتجالاً : بی‌درنگ - بدون اندیشه 2 - اوان: وقت - هنگام 3 - تکریم: گرامیداشت

به بالای صفحه بردن