چند تا از واژه‌های زیر نادرست معنا شده‌اند؟ «سودا: هوس / حقّه: حیله / وقب: برآمدگی پشت پای اسب / گرده: هر فرو رفتگی اندام چون چشم / مخمصه: بدبختی / بیغوله: ویرانه / مرمّت: اصلاح / رمه: چوپان / محجوب: باحیا / منکَر: انکار کننده»

گزینه یک

سه

گزینه دو

چهار

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 4

(حقه به معنای صندوق است) (وقب به معنای فرورفتگی اندام، گرده به معنای بالای کمر است) (بیغوله به معنای کنج است) (رمه به معنای گله است) (منکر به معنای ناپسند است و منکِر به معنای انکار کننده)

به بالای صفحه بردن