چند تا از واژه‌های زیر نادرست معنا شده‌اند؟ (سبا: باد بهاری) (سخره: ریشخند) (تناور: فربه) (غرابت: خویشی) (شکن: زلف) (هنگامه: شلوغ) (ورطه: گرفتار) (فرج: گشایش) (حازم: محتاط) (تیمار:غم)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 4

(سبا: نام سرزمین) (غرابت: ناآشنایی) (شکن: پیچ و خم زلف) (هنگامه: شلوغی) (ورطه: گرفتاری)

به بالای صفحه بردن