چند تا از واژه‌های قافیۀ ابیات زیر وابسته گروه اسمی هستند و نه هسته؟ الف) ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع این گرگی شبان شما نیزبگذرد ب) آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد ج) چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد بیداد ظالمان شما نیز بگذرد د) وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب بر دولت آشیان شما نیز بگذرد

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

ابیات الف و ج در آن‌ها ظالمان و شبان وابسته گروه اسمی یا همان مضاف الیه هستند.

به بالای صفحه بردن