چند مفهوم کلیدی در داخل کمانک نادرست آمده است؟ «برادران یوسف، چون او را زیادت نعمت دیدند، و یعقوب را بدو میل و عنایت دیدند (میل و اشتیاق)، آهنگ کید و مکر و عداوت کردند (شکست نیرنگ‌بازی) تا مگر او را هلاک کنند و عالم از آثار وجود او پاک کنند. (حسادت برادران) تدبیر برادرانْ برخلاف تقدیر رحمان آمد. (برتری تقدیر خدا) مَلک تعالی او را دولت بر دولت زیادت کرد (زیادی نعمت) و مملکت و نبوّت زیادت بر زیادت کرد (توفیق الهی)، تا عالمیان بدانند که هرگز کید کایدان با خواست خداوند غیب‌دان برابر نیاید. (نیرنگ‌بازی با خدا)» در کدام گزینه درست است؟

گزینه یک

یک

گزینه دو

دو

گزینه سه

سه

گزینه چهار

چهار

گزینه 2

شکست نیرنگ‌بازی ← نیرنگ‌بازی / نیرنگ‌بازی با خدا ← شکست نیرنگ‌بازی با خدا

به بالای صفحه بردن