چند مورد از پديدآورندگان آثار زير نادرست هستند؟ (اسرار التوحيد: محمدبن منوّر)، (گوشوارۀ عرش: موسوی گرمارودی)، (سياست‌نامه: ناصرخسرو)، (ارزيابي شتابزده: جلال آل احمد)، (اتاق آبی: سهراب سپهری)، (سفرنامه:خواجه نظام‌الملک توسی)، (ديوار: جمال ميرصادقی)، (قابوس‌نامه: عنصرالمعالی كيكاووس)

گزینه یک

۱
1

گزینه دو

۲
2

گزینه سه

۳
3

گزینه چهار

۴ 4

گزینه 2

سياست‌نامه از خواجه نظام‌الملک توسی و سفرنامه از ناصرخسرو است.

به بالای صفحه بردن