چند واژه درست معنی شده است؟ غارب= میان دو کتف/ آخُره= بالای کمر / مخمصه= دشمنی/ خیل= دسته/ بیرنگ= طرح اولیه/ رندانه= زیرک/ خلف صدق= جانشین راستین/ صورتک= نقاب/ مشوش= آشفتگی

گزینه یک

سه

گزینه دو

چهار

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 3

گزینه‌های نادرست: آخره: چنبرۀ گردن، قوس زیر گردن مخصمه: گرفتاری، سختی، دشواری رندانه: زیرکانه (رند: زیرک) مشوّش: آشفته (مشوش مصدر نیست که مصدری معنی شود.)

به بالای صفحه بردن