چند واژه نادرست معنا شده‌اند؟ (تاک: انگور)، (لگام: دهنۀ اسب)، (ضایع: تلف)، (بَرین: بالایین)، (صدر: سینه)، (عنود: ستیزه‌کار)، (نیا: جد)

گزینه یک

چهار

گزینه دو

سه

گزینه سه

دو

گزینه چهار

یک

گزینه 4

تاک: درخت انگور است و تاکستان: باغ انگور، باغی که در آن تاک کاشته باشند.

به بالای صفحه بردن