چند واژه نادرست معنی شده است؟ (معمر: سالخورده) ، (توسن: اسب رام) ، (تمکن: احترام گذاشتن) ، (طرفه: شگفت آور ) ، (کهر: اسبی که به رنگ سیاه است) ، (معاصی: آسیب‌ها) ، (خودرو: خودسر) ، (متلألی: درخشان) ، (بلامعارض: بی‌عیب) ، (ادبار: بدبختی)

گزینه یک

سه

گزینه دو

چهار

گزینه سه

پنج

گزینه چهار

شش

گزینه 3

معنی درست کلمات: (توسن: اسب سرکش)، (تمکن: توانگری)، (کهر: اسبی که به رنگ سرخ تیره است)، (معاصی: گناهان)، (بلا معارض: بی‌رقیب)

به بالای صفحه بردن