چند واژه نادرست معنی شده است؟. (ابدال: مردان کامل) (ملازمان: همراهان) (مدفَن: گور) (کَل: کچل) (مایه: دارایی) (آبنوس: صمغی زرد رنگ) «نفخ: دمیدن با دهان) (وقب: برآمدگی پشت پای اسب) (توسن: اسب سرکش) (دهش: بخشش) (گُرد: پهلوان) (درع: زره).

گزینه یک

5

گزینه دو

4

گزینه سه

3

گزینه چهار

2

گزینه 4

وقب: هر فرورفتگی اندام چون گودی چشم (کُلّه: برآمدگی پشت پای اسب) آبنوس: درختی که چوب آن سیاه، سخت، سنگین و گرانبهاست. (سندروس: صمغی زرد رنگ)

به بالای صفحه بردن