چه تعداد از واژه‌های زیر نادرست معنا شده است؟ (برین: بالایین)، (تزار: پادشاهان سوریه در گذشته)، (مألوف: خو‌گرفته)، (حماسه: دلیری)، (خصم: دشمنی)، (طرفه: عجیب)، (شرافت: ارجمندی)، (خیره: سرگشته)

گزینه یک

دو

گزینه دو

سه

گزینه سه

چهار

گزینه چهار

پنج

گزینه 1

دو واژه غلط معنا شده‌اند. معنای درست واژه‌هایی که معنایشان نادرست نوشته شده است: تزار: عنوان پادشاهان روسیه / خصم: دشمن

به بالای صفحه بردن