«چوبی سیاه، سخت و محکم» معرفی کدام واژه است؟‌

گزینه یک

خدنگ

گزینه دو

آبنوس

گزینه سه

گز

گزینه چهار

سندروس

گزینه 2

معنای گزینه‌های دیگر به‌ترتیب: نوعی چوب سخت، محکم و صاف که سیاه نیست و از آن تیر می سازند - نام درختچه‌ای بوته‌ای که بیشتر برای آتش زدن به‌کار می‌رفته است. - صمغ زرد رنگ

به بالای صفحه بردن