کاربرد (حماسه) در کدام گزینه با دیگر گزینه‌ها متفاوت است؟

گزینه یک

نهاد آن بن نیزه را برزمین ز خاک سیاه اندر آمد به زین

گزینه دو

زخون خاک دریا شد و دشت کوه زبس کشته افکنده ازهر گروه

گزینه سه

زمین آمد ازسم اسپان به جوش به ابراندرآمد فغان وخروش

گزینه چهار

توگفتی هوا کوه آهن شدست سرکوه پرترگ و جوشن شدست

گزینه 1

در گزینۀ (1) توصیف سوارشدن رزمجو بر اسب است، اما در سایر گزینه‌ها، از بعد (خرق عادت) حماسه سخن رفته است.

به بالای صفحه بردن