کاربرد «را» در کدام بیت، با سایر ابیات تفاوت دارد؟

گزینه یک

گر تشنگان باديه را جان به لب رسيد
تو خفته در کجاوه به خواب خوش اندري

گزینه دو

باد بر بوي نسيم زلف سنبل در ختن
نافه را چندان دهد دم تا جگر پر خون کند

گزینه سه

گلدستۀ اميدي، بر جان عاشقان نِه
تا رهروان غم را، خار از قدم برآيد

گزینه چهار

ماه روزه است و مرا شربت هجران روزي روز توبه است و تو را نرگس جادو سرمست

گزینه 2

در گزينۀ «2»، «را» به‌صورت حرف اضافه آمده است: چندان به نافه دم دهد؛ ولی در سایر گزینه‌ها فک اضافه است.

به بالای صفحه بردن