کاربرد معنایی «ردیف» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

عشق از خاکستر ما ریخت رنگ آسمان این شرار شوخ، اوّل در دل آدم گرفت

گزینه دو

خط کافر لعل سیراب تو را کم کم گرفت دیو از دست سلیمان عاقبت خاتم گرفت

گزینه سه

شوخ چشمی می‌برد از پیش کار خویش را دامن گل را ز دست بلبلان شبنم گرفت

گزینه چهار

از وصال ماه مصر آخر زلیخا جان گرفت دست خود بوسید هر کس دامن پاکان گرفت

گزینه 1

به مفهوم آتش گرفتن به کار رفته - در گزینه‌ی 2 و 3 به معنی اخذ کردن و ستاندن ولی متأسفانه در گزینه‌ی 4 در مفهوم گرفتن دامن که می‌توان برداشت کنایی داشت.

به بالای صفحه بردن