کاربرد معنایی پسوند «ــَـ ک» در کدام گزینه متفاوت است؟

گزینه یک

دَمَک

گزینه دو

درَمک

گزینه سه

بادبادک

گزینه چهار

خورجینک

گزینه 3

«ــَـ ک» در «بادبادک» فقط اسم جدیدی ساخته است ( مانند سمعک، عینک، سنگک) اما بر مفهوم کوچکی دلالت ندارد در حالی که در سه واژۀ دیگر «ــَـ ک» مفهوم کوچکی (تصغیر) به همراه دارد.

به بالای صفحه بردن