کاربرد «ک» در کدام بیت متفاوت است؟

گزینه یک

چون نشنوی که دهر چه گوید همی تو را
از رازهای رب نهانک به زیر لب

گزینه دو

مایۀ غالیه مشک است بداند همه کس
تو ندانسته‌ای ای ساده دلک چندین گاه

گزینه سه

سریر جهانداری آنجا نهاد
بر او روزکی چند بنشست شاد

گزینه چهار

مرغ که آبکی خورد سر سوی آسمان کند گویی اشارتی است این بهر دعای شاه را

گزینه 2

در گزینۀ 2 «ک» نشانۀ شفقت و تجیب است؛ اما در گزینه‌های دیگر نشانۀ تقلیل و تصغیر است.

به بالای صفحه بردن