کدام‌یک از ابیات با بیت زیر تقابل مفهومی دارد؟ «چو رهام گشت از کُشانی ستوه بپیچید زو روی و شد سوی کوه»

گزینه یک

چو از چنگ رستم بپیچید روی
گریزان همی‌رفت پرخاشجوی

گزینه دو

نه نیروی جنگ و نه راه گریز
چه با خویشتن کرد باید ستیز

گزینه سه

تهمتن برآشفت و با توس گفت که رهّام را جام باده‌ست جفت

گزینه چهار

از ایشان فراوان بخست و بکُشت پیاده نپیچید و ننمود پُشت

گزینه 4

مفهوم بیت سؤال در مورد فرار‌‌ کردن رُهام به‌خاطر قدرت بالای اشکبوس است، مفهوم مقابل این بیت که پایداری در جنگ و فرار‌ نکردن است، به‌وضوح در بیت‌ «4» دیده می‌شود. مفهوم گزینه‌های «1» و «2» که دقیقاً با بیت صورت سؤال یکسان است، بیت «3» هم دربارۀ دوری رهام از جنگ و پایداری و خوشگذرانی اوست.

به بالای صفحه بردن