کدام‌یک از ابیات زیر «ایهام تناسب» ندارد؟

گزینه یک

جز نمکت نشکند، شورش تبریز را
فخر زمین در غمت، شور زمان آمدیم

گزینه دو

یکی را حکایت کنند از ملوک
که بیماری رشته کردش چو دوک

گزینه سه

جان ریخته شد با تو، آمیخته شد با تو
چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم

گزینه چهار

چنان سایه گسترد بر عالمی که زالی نیندیشد از رستمی

گزینه 3

واژۀ «بو» در این بیت ایهام دارد نه ایهام تناسب. گزینۀ «1»: شورش: (1- شور بودن 2- شوریدن و هرج و مرج) در تناسب با نمک گزینۀ «2»: رشته: (1- نام بیماری 2- وسیله خیاطی) در تناسب با دوک گزینۀ «4»: زال: (1- پیرزن 2 شخصیت زال) در تناسب با رستم

به بالای صفحه بردن