کدام‌یک از ابیات زیر با بیت «بلندی از آن یافت کاو پست شد / درِ نیستی کوفت تا هست شد» تناسب معنایی دارد؟

گزینه یک

سیلاب نیستی را سر در وجود من ده کز خاکدان هستی، بر دل غبار دارم

گزینه دو

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی تا کیمیای عشق بیابیّ و زر شوی

گزینه سه

آنکه پای از سرِ نخوت ننهادی بر خاک عاقبت خاک شد و خلق به دو می‌گذرند

گزینه چهار

بیا و در پیِ آسایش عزیزان کوش که در زمانه کسی جاودان نیاساید

گزینه 2

خود را نادیده انگاشتن سبب پیشرفت و ترقی می‌شود. این مفهوم در صورت سؤال و گزینۀ 2 دیده می‌شود. تشریح سایر گزینه‌ها: فقط در مورد مرگ صحبت می‌کند نه پیشرفت و ترقی بعدش. 1: طلب مرگ کردن است. 3: غرور ورزیدن و در نهایت مرگ را می‌رساند. 4: مرگ به سراغ تمامی انسان‌ها می‌رود پس چه بهتر است که در زندگی با مهربانی عمر را بگذرانیم.

به بالای صفحه بردن