کدام‌یک از ابیات زیر به مفهوم «وحدت وجود» اشاره دارد؟

گزینه یک

بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزّاق بود

گزینه دو

بزرگیش ناید به فهم اندرون
نه اندیشه بشناسد او را که چون

گزینه سه

بدیعی که شخص آفریند ز گل
روان را خرد بخشد و هوش و دل

گزینه چهار

وجود خلق و کثرت در نمود است نه هرچ آن می‌نماید عین بود است

گزینه 4

در گزینۀ «4» شاعر می‌گوید: این همه کثرت در ظاهر است و هر آنچه ظاهری دارد نباید آن را عین وجود تلقی کرد (بلکه وجود حقیقی از آن خداست) کثرت در عین وحدت. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «1»: خداوند رزاق بی‌همتاست. گزینۀ «2»: عدم توانایی در معرفت حق گزینۀ «3»: عقل و خرد آفریدۀ خداست.

به بالای صفحه بردن