کدام‌یک از ابیات زیر بیانگر شخصیت چشمه پس از مواجهه با دریاست؟

گزینه یک

آنکه پای از سر نخوت ننهادی بر خاک عاقبت خاک شد و خلق بدو می‌نگرند

گزینه دو

ای گل سرخ که مغرور بهاران شده‌ای خبرت نیست که در پی چه خزانی داری؟!

گزینه سه

چنان به دام عزیز تو بسته است دلم که خود نه پای گریزش بود نه میل گریز

گزینه چهار

نه راه رفتنم از تو نه راه برگشتن همیشگی است در این منزلت اقامت من

گزینه 1

چشمه پس از دیدار دریا متوجه شد از او بزرگ‌تر و زیباتر هم وجود دارد به همین خاطر در برابر عظمت وجود دریا چیزی از آن باقی نماند، شاعر در گزینۀ 1 نیز چنین مفهومی را ذکر می‌کند (کسی که به‌خاطر غرور و تکبرش بر روی خاک قدم نمی‌گذاشت امروز در خاک مدفون است و چیزی از او باقی نمانده است.) در این سؤال ممکن است مخاطبان در گزینۀ 2 هم شک داشته باشند که البته پر بیراه هم نیست اما نکته‌ای که این گزینه را رد می‌کند این است که شاعر در این بیت به افراد مغرور هشدار نابودی را می‌دهد و صحبتی از نابودی انجام نشده است.

به بالای صفحه بردن