کدام‌یک از اصطلاحات جنگی زیر با غلط املایی نوشته شده است؟‌

گزینه یک

درع

گزینه دو

ذره

گزینه سه

سنان

گزینه چهار

برگستوان

گزینه 2

«زره» لباس جنگی است.

به بالای صفحه بردن