کدام‌یک از کلمات زیر ممال نیست؟

گزینه یک

رکیب

گزینه دو

حجیب

گزینه سه

شکیب

گزینه چهار

سلیح

گزینه 3

رکیب ← رکاب حجیب ← حجاب سلیح ← سلاح

به بالای صفحه بردن