کدام‌یک از گروه کلمات زیر با غلط املایی نوشته شده است؟

گزینه یک

لحو و لهب

گزینه دو

طمانینه و آرامش

گزینه سه

ذبح و بسمل

گزینه چهار

قرابت و نزدیکی

گزینه 1

«لهو و لعب» با این املا صحیح است.

به بالای صفحه بردن