کدام‌یک از گزینه‌های زیر با بیت «بی‌روزی حلال دعا نیست مستجاب / از لقمه حرام شکم را نگاه دار» قرابت معنایی دارد؟

گزینه یک

من آن نیَم که حلال از حرام نشناسم شراب با تو حلال است و آب بی‌تو حرام

گزینه دو

دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشته‌ات به دو دست دعا نگه دارد

گزینه سه

از خدا خواه هر‌چه خواهی ای پسر نیست در دست خلایق نفع و ضرّ

گزینه چهار

رزق ما آید به پای میهمان از خوانِ غیب میزبان ماست هر‌کس می‌شود مهمان ما

گزینه 2

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1: سعدی در این بیت می‌گوید من به خوبی تفاوت مال حلال و حرام را می‌شناسم اما در کنار معشوق و در دنیای بی‌منطقِ عاشقی همه‌چیز برعکس است. گزینۀ 2: پاسخ همین گزینه است. حافظ می‌فرماید در زندگی نسبت به حلال بودن اموالت دقت فراوانی داشته باش تا مبادا روزی اگر دچار مشکلی شدی خداوند کمکت کند. گزینۀ 3: فقط روزی‌رسان خداست. گزینۀ 4: در مورد مناعت طبع و سفره‌داری افراد بزرگوار و صاحب کرامت است.

به بالای صفحه بردن