کدام‌یک از گزینه‌های زیر با بیت «تویی خلّاق هر دانا و نادان / تویی رزّاق هر پیدا و پنهان» ارتباط معنایی کمتری دارد؟

گزینه یک

رزق هر‌چند بی‌گمان برسد شرط عقل است جُستن از درها

گزینه دو

چنان پهن خوان کرم گسترد که سیمرغ در قاف قسمت خورد

گزینه سه

مهیا کن روزیِ مار و مور وگر چند بی‌دست و پایند و زور

گزینه چهار

ثنا و حمد بی پایان خدا را که صُنعش در وجود آورده ما را

گزینه 1

مفهوم صورت سؤال روزی‌رسانی و آفرینندگی خداوند است که در گزینۀ 2 و 3، به رزّاقیت حق و در گزینۀ 4 به آفرینندگی خداوند اشاره شده است، اما گزینۀ 1 می‌گوید درست است که خداوند روزی و رزق هر کسی را می‌رساند اما آدمیزاد هم باید تلاش خودش را در این کار به‌خرج دهد.

به بالای صفحه بردن