کدام‌یک از گزینه‌های زیر با سه گزینۀ دیگر تفاوت معنایی دارد؟

گزینه یک

ابر ز من حامل سرمایه شد باغ ز من صاحب پیرایه شد

گزینه دو

قطرۀ باران که در افتد به خاک زو بدمد بس گهر تابناک

گزینه سه

در بن این پردۀ نیلوفری کیست کند با چو منی همسری

گزینه چهار

گل به همه رنگ و برازندگی می‌کند از پرتو من زندگی

گزینه 2

گزینه‌های 1 و 3 و 4 هر سه به غرور‌ورزیدن و فخرفروشی‌های چشمه ارتباط دارند اما گزینۀ 2 در مورد رشد گل‌ها و گیاهان که همچون جواهراتی درخشان هستند بحث می‌کند.

به بالای صفحه بردن