کدام‌یک از گزینه‌های زیر توصیف‌کنندۀ شخصیت چشمه تا قبل از مواجهه با دریاست؟

گزینه یک

نه روزی به بیچارگی جان دهی همان به که در پای جانان دهی

گزینه دو

با هر کسی زدم به ره دوستی قدم چون آزمودمش همه جز مکر و فن نبود

گزینه سه

همّت بلند دار که نزد خدا و خلق باشد به قدر همّت تو اعتبار تو

گزینه چهار

گر در خور قدر همتم سیمی نیست چون من به هنر کس اندر اقلیمی نیست

گزینه 4

در درس چشمه و سنگ، شخصیت چشمه تا قبل از مواجهه با دریا شخصیتی مغرور و خودپسند است که خودش را برترین موجود در میان موجودات آن سرزمین می‌داند، که این مفهوم در گزینۀ 4 نیز دیده می‌شود، شاعری که خودش را در عالم هنر از همه برتر و بهتر می‌داند. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ 1- چون همۀ انسان‌ها روزی خواهند مُرد پس بهتر است این مرگ در راه معشوق باشد. گزینۀ 2- شاعر از دوستان نیمه راه و مکّار که فقط ظاهر دوستی را دارند شکایت می‌کند. گزینۀ 3- ستایش تلاش و کوشش است که به والا‌مقامی و بلندمرتبگی منجر می‌شود.

به بالای صفحه بردن