کدام آثار از حیث نظم و نثر بودن به‌ترتیب مانند «سمفونی پنجم جنوب، جوامع‌الحکایات و لوامع‌الرّوایات و اسرار‌التوحید» است؟

گزینه یک

مثنوی - گلستان - منطق‌الطیر

گزینه دو

بوستان - اخلاق محسنی - ارزیابی شتابزده

گزینه سه

گلستان - من زنده‌ام - سیاست‌نامه

گزینه چهار

سفرنامه - تفسیر سورۀ یوسف - اتاق آبی

گزینه 2

آثار آمده در صورت سؤال به‌ترتیب: منظوم: منثور و منثور هستند. همین ترتیب در گزینۀ «»«2» هم رعایت شده است. بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ «»«1»: منطق‌الطیر منظوم است. در گزینه‌های «»«3» و «»«4» هر سه اثر منثور هستند.

به بالای صفحه بردن