کدام آرایه‌ها در بیت زیر، تماماً موجود است؟ «هستند بی‌قرار چو زلف تو عالمی تا دیده دید در خم زلفت قرار حسن»

گزینه یک

تشخیص، اغراق، مراعات نظیر، کنایه، ایهام تناسب

گزینه دو

ایهام تناسب، مجاز، تضاد، تشبیه، مراعات‌نظیر

گزینه سه

تشبیه، کنایه، ایهام تناسب، جناس، تشخیص

گزینه چهار

مجاز، تشبیه، اغراق، جناس، تضاد

گزینه 4

مجاز: عالم ← مردم عالم تشبیه: چو زلف تو اغراق: اینکه تمام مردم دنیا بی‌قرار تو باشند. جناس ناهمسان: دیده و دید تضاد: قرار و بی‌قرار

به بالای صفحه بردن