کدام آرایه در بیت زیر به کار نرفته است؟ «فلک باخت از سهم آن جنگ رنگ بود سهمگین جنگ شیر و پلنگ»

گزینه یک

جناس

گزینه دو

کنايه

گزینه سه

ايهام

گزینه چهار

استعاره

گزینه 3

جناس ناهمسان: جنگ، رنگ / رنگ باختن کنایه از ترسیدن / استعاره: شير و پلنگ استعاره از دو پهلوان جنگجو

به بالای صفحه بردن