کدام آرایه در بیت زیر وجود ندارد؟ «همه تیغ و ساعد ز خون بود، لعل خروشان دل خاک، در زیر نعل»

گزینه یک

جناس

گزینه دو

استعاره

گزینه سه

تشبیه

گزینه چهار

تضاد

گزینه 4

جناس ← لعل و نعل استعاره ← دل خاک: اضافۀ استعاری تشبیه ← همۀ تیغ و ساعد از خون مانند لعل بود.

به بالای صفحه بردن