کدام آرایۀ ادبی در بیت «بشد تیز رُهّام با خُود و گبر / همی گرد رزم اندر آمد به ابر» مشهود نیست؟

گزینه یک

کنایه

گزینه دو

جناس

گزینه سه

تشبیه

گزینه چهار

تناسب

گزینه 3

بررسی سایر گزینه‌ها: گزینۀ (1): کنایه ← شدت جنگ گزینۀ (2): ابر و گبر ← جناس گزینۀ (4): خود و گبر و رزم ← تناسب

به بالای صفحه بردن