کدام ابیات با یکدیگر، تناسب مفهومی دارند؟ الف) بیا که با تو بگویم غم ملامت دل ب) تا مست نباشی نبری بار غم یار ج) تا بود بار غمت بر دل بیهوش مرا د) در هیچ موضعم سر گفت و شنید نیست چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید آری شتر مست کشد بار گران را سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا الّا در آن مقام که ذکر شما رود

گزینه یک

الف، ج

گزینه دو

الف، د

گزینه سه

د، ج

گزینه چهار

ب، د

گزینه 2

ابیات «الف» و «د» هر دو به این موضوع اشاره دارند که عاشق بدون وجود معشوق حاضر به صحبت کردن نیست اما بیت «ب» لازمۀ تحمل سختی عشق را مستی می‌داند و بیت «ج» نیز می‌گوید تا زمانیکه بار غم عشق تو در وجود من است تلاش من کم نمی‌شود.

به بالای صفحه بردن