کدام ابیات با یکدیگر ارتباط معنایی دارند؟ الف) به مجمعی که در‌آیند شاهدان دو عالم نظر به سوی تو دارم،‌ غلام روی تو باشم ب) با تو مرا سوختن اندر عذاب به که بُدن با دگری در بهشت ج) و گر بهشت مصور کنند عارف را به غیر دوست نشاید که دیده بردارد د) خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز هـ) آب حیات من است خاک سرکوی دوست گر دو جهان خرمیست ما و غم روی دوست و) گر کام دوست کشتن سعدی است باک نیست اینم حیات بس که بمیرم به کام دوست ز) گرنه روی تو بود من چه کنم باغ بهشت نتوان بهر گل و میوه به زندان بودن ح) سایۀ طوبی و دلجویی حور و لب حوض به هوای سر کوی تو برفت از یادم

گزینه یک

(الف) و (ج) و (هـ) و (د)

گزینه دو

(ب) و (هـ) و (و) و (ح)

گزینه سه

(ب) و (د) و (ز) و (ح)

گزینه چهار

(الف) و (ج) و (ز) و (ح)

گزینه 4

ابیات گزینۀ «4» به بی‌اعتنایی عارف حقیقی نسبت به بهشت و زیبایی‌های آن اشاره دارد و این مفهوم که هدف خود خداست نه بهشت.

به بالای صفحه بردن