کدام ابیات «تضمین» دارند؟

گزینه یک

چون دید جالینوس را نبضش گرفت و گفت او
دستم بهل دل را ببین رنجم برون قاعده‌ست
صفراش نی سوداش نی قولنج و استسقاش نی
زین واقعه در شهر ما هر گوشه‌ای صد عربده‌ست

گزینه دو

چه خوش گفت فردوسی پاک‌زاد که رحمت بر آن تربت پاک باد
میازا موری که دانه‌کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است

گزینه سه

چه باک است از بلا‌ها عاشقان را كه نوح از آفت طوفان نترسد
به عشق از جان تقرّب كرده عاشق چو اسماعيل از قربان نترسد

گزینه چهار

مقدار آفتاب ندانند مردمان تا نور او نگردد از آسمان جدا اندر حضر نباشد آزاده را خطر كاندر حجر نباشد ياقوت را بها

گزینه 2

همان‌طور که از صورت بیت برمی‌آید، این ابیات دارای تضمین از فردوسی هستند.

به بالای صفحه بردن