کدام ابیات مفهوم یکسانی دارند؟ الف) در صدف گوهر ز سنگینی گر گردیده است ب) هر که سازد همچو غواصان نفس در دل گره ج) تلاش صدر کمتر کن که در بحر گران لنگر د) ز بس دود دلم را بالانشین بود ه) بالای تو چشمی است که می‌یارد گفت کف به روی دست دریا از سبک‌باری بود از محیط تلخ‌رو دامان پر گوهر بود سبک دارد کف بی‌مغز را بالانشینی‌ها فلک را کهکشان رشک زمین بود با دوست که بالای دو چشمت ابروست

گزینه یک

الف، ج

گزینه دو

الف، ه

گزینه سه

ج، د

گزینه چهار

ب، ج

گزینه 1

ابیات «الف» و «ج» مفهوم مشترکی دارند. در هر دو، سخن از این است که جایگاه ظاهری ملاک ارزش‌گذاری نیست. در سایر ابیات، بیت «ب» به این موضوع اشاره دارد که خاموشی موجب کام‌یابی است. بیت «د» به توصیف دردمندی عاشق می‌پردازد و در گزینۀ 4 ستایش معشوق و سلطه مطلق او مورد توجه قرار گرفته است.

به بالای صفحه بردن