کدام بيت با سه بيت ديگر ارتباط مفهومي ندارد؟

گزینه یک

منم که جور و جفا ديدم و وفا کردم تويي که مهر و وفا ديدي و جفا کردي

گزینه دو

به‌جز مهر و وفا از من چه ديدي که يک‌باره دل از مهرم بريدي

گزینه سه

همچو عمرم بي‌وفا بگذشت ماهم سال‌هاست عمر گو برچين بساط ماه و سال خويش را

گزینه چهار

آنچه ناياب است در عالم وفا و مهر ماست ورنه در گلزار هستي سرو و گل ناياب نيست

گزینه 4

مفهوم محوري تست: وفاداري عاشق و بي‌وفايي معشوق. معناي بيت چهارم: مهر و وفاداريِ عاشقاني چون ماست که ديگر در عالم يافت نمي‌شود؛ وگرنه معشوق سروبالاي گل‌رخسار در دنيا کم نيست! پس بايد گزينۀ چهارم را انتخاب کنيم.

به بالای صفحه بردن