کدام بیت، با بیتِ زیر قرابت مفهومی دارد؟ «هر آن که گردش گیتی به کین او برخاست به غیر مصلحتش رهبری کند ایام»

گزینه یک

در این جهان دل بی‌غم نمی‌شود پیدا اگر برون دهم از دل غم نهانی خویش

گزینه دو

روزگارم تیره و بختم سیاه افتاده است
گُل به چشم روزنم از مهر و ماه افتاده است

گزینه سه

ز گمان قَدر آن تیر که بگریزد
کُشدت گرچه سرا پای شوی رویین

گزینه چهار

بی می روشن اگر تیره شد آیینۀ عیش بس عجب نیست که گیتی همه افسون و دم است

گزینه 3

ابیات بر تقدیر اشاره دارند و اینکه چنانچه مصلحت باشد اتفاقی برای انسان بیفتد آن اتفاق خواهد افتاد.

به بالای صفحه بردن