کدام بیت، فاقد جملۀ وابسته است؟

گزینه یک

لطف و عطا و احسان پیوسته از تو آید
جرم و خطا و عصیان از ما بود همیشه

گزینه دو

از تنگی دهانت یک ذره گفته باشد
هر ذره کو به وصفت گویا بود همیشه

گزینه سه

جای گل است کویت ز آن جا مران به جورش
بگذار تا دل من بر جا بود همیشه

گزینه چهار

تا شاهد جمالت مستور باشد از من اشکم میان مردم رسوا بود همیشه

گزینه 1

جملۀ وابسته بعد از حرف ربط وابسته‌ساز می‌آید؛ بررسی سایر گزینه‌‌ها: گزینۀ «2»: (که) گزینۀ «4»: (تا) گزینۀ «3»: (تا) حروف ربط وابسته‌ساز هستند.

به بالای صفحه بردن