کدام بیت، مفهومی نظیر بیت زیر را دارد؟‌ «در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست با جان بودن به عشق در سامان نیست»

گزینه یک

یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست
عشق اگر خیمه زند ملک جهان این همه نیست

گزینه دو

جذبۀ عشق کشانید به کیشی ما را
که ز هفتاد و دو ملّت همه بیزار شدیم

گزینه سه

عشق بازی چیست سر در پای جانان باختن
با سر اندر کوی دلبر عشق نتوان باختن

گزینه چهار

گر گریزد عاشق از زاهد عجب نبود که نیست الفتی با یکدگر دیوانه و فرزانه را

گزینه 3

مضمون مشترک بیت سوال و گزینۀ «3» عاشق واقعی جانباز است. مفهوم گزینۀ «»«1» : جانبازی ما در راه عشق در صورتی است که یار جلوه نماید. مفهوم گزینۀ «»«2» : عشق همۀ دنیا را از چشم ما انداخت. مفهوم گزینۀ «»«4» : عاشق با زاهد دوستی‌ای ندارد.

به بالای صفحه بردن